ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ประวัติความเป็น

               วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2539 บนเนื้อที่ 10 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจาก นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ซึ่งเป็นคหบดีในจังหวัดสระบุรี ตามโฉนดเลขที่ 16285 เป็นวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กระทรวงศึกษาธิการ

     การบริจาคที่ดินเพื่อสร้างสถานศึกษา 
                  นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง อยู่บ้านเลขที่ 5/8 ถนนพหลโยธิน ตาบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งครอบครัว แสดงความจำนงยกที่ดินในกรรมสิทธิ์ให้กับทางราชการเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เนื่องในวาระฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ดินแปลงนี้ ตั้งอยู่ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โฉนดเลขที่ 16285 เนื้อที่ 10 ไร่ มีมูลค่าทุนทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท นอกจากนี้ยังยินยอมมอบที่ดินส่วนหน้าเพื่อให้กรมอาชีวศึกษา

    ความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัย 
          กรมอาชีวศึกษา (เดิม) ได้นำเสนอเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยให้กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขึ้นเป็นสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2539 โดยได้รับงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 35,650,000 ทั้งนี้ตามโครงการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนไปสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปทุกประเภทวิชา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.73 KB