วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติความเป็น

               วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2539 บนเนื้อที่ 10 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจาก นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ซึ่งเป็นคหบดีในจังหวัดสระบุรี ตามโฉนดเลขที่ 16285 เป็นวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กระทรวงศึกษาธิการ

     การบริจาคที่ดินเพื่อสร้างสถานศึกษา 
                  นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง อยู่บ้านเลขที่ 5/8 ถนนพหลโยธิน ตาบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งครอบครัว แสดงความจำนงยกที่ดินในกรรมสิทธิ์ให้กับทางราชการเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เนื่องในวาระฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ดินแปลงนี้ ตั้งอยู่ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โฉนดเลขที่ 16285 เนื้อที่ 10 ไร่ มีมูลค่าทุนทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท นอกจากนี้ยังยินยอมมอบที่ดินส่วนหน้าเพื่อให้กรมอาชีวศึกษา

    ความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัย 
          กรมอาชีวศึกษา (เดิม) ได้นำเสนอเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยให้กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขึ้นเป็นสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2539 โดยได้รับงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 35,650,000 ทั้งนี้ตามโครงการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนไปสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปทุกประเภทวิชา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.73 KB