วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

     “มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคน ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีให้บริการ สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ”

พันธกิจของวิทยาสารพัดช่างสระบุรี

       1. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและจัดการศึกษาหลากหลายให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพเป็นที่ยอมรับ ของชุมชนและสถานที่ประกอบการ
       2. ให้บริการวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ
       3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษา และก้าวทันเทคโนโลยีที่เหมาะสม
       4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB