วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
การจัดระบบ และการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน  ประจำปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ขีดขั่น

ขั้นตอนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2560 (ส่วนที่ 2 การอาชีวศึกษา ข้อที่ 22)
ขั้นตอนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2560 (ส่วนที่ 2 การอาชีวศึกษา ข้อที่ 22)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.32 KB
ขีดขั้น

ประกาศมาตรฐานอาชีวศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ประกาศมาตรฐานอาชีวศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB