ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการจัดการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารเฉพาะงาน
งานทะเบียน
หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แผนงานและงบประมาณ
แผนงานและงบประมาณ
การจัดระบบ และการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน  ประจำปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB

ขั้นตอนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2560 (ส่วนที่ 2 การอาชีวศึกษา ข้อที่ 22)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.32 KB

ประกาศมาตรฐานอาชีวศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB