วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดระบบ และการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน  ประจำปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB

ขั้นตอนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2560 (ส่วนที่ 2 การอาชีวศึกษา ข้อที่ 22)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.32 KB

ประกาศมาตรฐานอาชีวศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB