วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
Unknown column 'a.file1' in 'field list'SELECT a.menu_id, a.icon, a.menu_name, a.menu_name_eng, a.file1, a.link_id, a.url, (Select link_url From s_linkin b Where a.link_id=b.link_id) AS link_url FROM s_menutop a WHERE a.school_id = '1319016501' AND a.s_show = 'Y' ORDER BY a.sourcenumber