วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาการโรงแรม

นางรัตติกร จันทมาศ

นางสาวพันทิวา ตันประเสริฐ

นางสาวจิณณ์อธิป ทองมีวงศ์

ว่าที่ ร.ต.บันลือฤทธิ์ แก้วบุตรดี