ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการจัดการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารเฉพาะงาน
งานทะเบียน
หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แผนงานและงบประมาณ
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

          “มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคน ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีให้บริการ สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ”พันธกิจของวิทยาสารพัดช่างสระบุรี

1. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและจัดการศึกษาหลากหลายให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพเป็นที่ยอมรับ ของชุมชนและสถานที่ประกอบการ

2. ให้บริการวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษา และก้าวทันเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียน


เป้าหมายของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 

1. พัฒนามีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. บริการวิชาชัพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสถานประกอบการ
3. ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์


อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
จิตอาสาบริการชุมชน”เอกลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมชองวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ร่วมมือ พัฒนาอาชีพ เพื่อชุมชน”
ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

          วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  เลขที่  5/10    ถนนพหลโยธิน (เลี่ยงเมือง) 

  ตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี 18000  ประกาศจัดตั้งเมื่อ

วันที่ 30  พฤษภาคม  2539  บนเนื้อที่  10  ไร่ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับการบริจาค

จากนายจรูญ  จึงยิ่งเรืองรุ่ง  ซึ่งเป็นคหบดีในจังหวัดสระบุรี ตามโฉนดเลขที่

16285  เป็นวิทยาลัยสังกัดกองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษากระทรวง

ศึกษาธิการ


ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อสกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายถวัลย์

สิทธิกรไพบูลย์

2539-2547

2

นายวีระเดช

เหลืองหิรัญ

2547-2549

3

นายทรงศิลป์

ไชยทิพย์

2549-2549

4

นายจีระวัฒน์

ชวลิต

2550-2551

5

นายประจวบ

แก้วเขียว

2551-2559

6

นางสาวอมรรัตน์

ไผ่อรุณรัตน์

2559 – ปัจุบัน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.11 KB