วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางศิริมาศ วัฒนกูล
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางกมลทิพย์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
ครู คศ.2

นายพุทธิศักดิ์ อุดมเศรษฐ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิดาภา มะลิเสือ
ครูผู้ช่วย

นายอานนท์ อ่างคำ
ครู

นางสิริรัตน์ อวยพร
ครู