วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายทองปักษ์ พงษ์โพธิ์ชัย
หัวหน้างานอาคาร

นายคำภา
นักการภารโรง

นาย

นางสาว