วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด

การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา

          โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา

          โครงการสถานศึกษาธรรมมาภิบาล

          โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต (ลูกเสือช่อสะอาด)

           อาชีวะต้านยาเสพติด

           TO BE NUMBER ONE
   ค่ายคุณธรรม

          การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  อื่นๆ  


การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

 English  Program (EP)

          Mini English Program (MEP)

          Bilingual Program

          โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการมีงานทำสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

          ค่ายภาษาอังกฤษ

          โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน

          โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครู

          โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ

          โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนครูกับต่างประเทศ

          โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เรียนกับต่างประเทศ

          Echo English

          อื่นๆ  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


  1.1 สถานศึกษามีการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
         
           ไม่มี
       
           มี  (โปรดระบุ):
    
                          ระดับ ปวช. บางสาขา

                            ระดับ ปวช. ทุกสาขา

                            ระดับ ปวส. บางสาขา

                            ระดับ ปวส. ทุกสาขา

                            ระดับ ปริญญาตรี


1.2 จำนวนสถานประกอบการทั้งหมดที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปีที่ผ่านมา

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่แห่ง):                        


1.3  ครูที่สามารถวิเคราะห์สมรรถนะในสถานประกอบการสู่การจัดทำแผนการฝึกอาชีพ จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):                        


1.4  ครูที่สามารถวิเคราะห์สมรรถนะในสถานประกอบการสู่การจัดทำแผนการฝึกอาชีพ จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):     


1.5  ครูในสถานศึกษาได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):  


1.6  ครูฝึกในสถานประกอบการที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานของ สอศ. จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):  


1.7  ผู้เรียนมีรายได้จากการฝึกอาชีพในระหว่างเรียน จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):  


1.8  ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามมาตรฐานอาชีพที่สมาคมวิชาชีพกำหนด จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):  


1.9  ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน จำนวนกี่คน?

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุกี่คน):  

2.0  อื่นๆที่เกี่ยวข้อง:

             ไม่มี
       
             มี  (โปรดระบุข้อมูล และจำนวนกี่คน):

  การสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

          โครงการโรงเรียนในโรงงาน
                            
           ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

             โครงการศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา

             การรับงานการค้า  ตามระเบียบการส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

             โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

             โครงการจัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ

             อื่นๆ  

การประเมินสมรรถนะผู้เรียน

           โครงการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  

           โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  หุ่นยนต์  โครงงานวิทยาศาสตร์  และสื่อนวัตกรรม

           โครงการ Fix it  Center

           โครงการอาชีวะอาสา

           โครงการอาชีวะพัฒนา

   โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน

           โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

  โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ

    การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

            การทดสอบระดับมาตรฐานอาชีวศึกษา

    การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

            การทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

           อื่นๆ: การพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           โครงการองค์การเกาตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

         โครงการอาหารกลางวันแบบบั่งยืนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

          โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมปกปักทรัพยากร)

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร)

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร)

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร)

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร)

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร)

           โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร)

           โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร)

           โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

           โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

           โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

           โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

           โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชน  เพื่อการสร้างอาชีพตามแนวพระราชดำริฯ (R-Radio)

           โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชอุปกรณ์ต่อพ่วง  และเลขระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

           โครงการกองทุนการศึกษา

           โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
        
           อื่นๆ: 


คุณภาพการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา


1.1  สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษากี่ระบบ
           
          ในระบบ           นอกระบบ           ระบบทวิภาคี


1.2  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ  ชุมชน  ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดอย่างไร 

        1.2.1 การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับเนื้อหารายวิชาเดิม  ระดับ  ปวช. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุรายวิชา):

         1.2.2 การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับเนื้อหารายวิชาเดิม  ระดับ  ปวส. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุรายวิชา):  

         1.2.3 การพัฒนาหลักสูตรโดยการสร้างรายวิชาใหม่  ระดับ  ปวช. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุรายวิชา):

         1.2.4 การพัฒนาหลักสูตรโดยการสร้างรายวิชาใหม่  ระดับ  ปวส. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุรายวิชา):
       

         1.2.5 การพัฒนาหลักสูตรโดยการสร้างสาขางานใหม่  ระดับ  ปวช. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุสาขางาน):

         
         1.2.6 การพัฒนาหลักสูตรโดยการสร้างสาขางานใหม่  ระดับ  ปวส. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุสาขางาน):

1.3  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม S-Cure และNew S-Cure อย่างไร

         1.3.1  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม S-Cure และNew S-Cure  ระดับ  ปวช. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุสาขางาน):

          1.3.2  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม S-Cure และNew S-Cure  ระดับ  ปวส. 
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุสาขางาน):

1.4  สถานศึกษามีการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตรงกับสาขาวิชาที่สอน
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดเลือก): 
                                      
                                      ฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ในสาขาวิชาที่สอน

                                      ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

                                      ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน

                                      ศึกษาดูงานทางวิชาการ วิชาชีพ

                                      อื่นๆ (โปรดระบุ):


1.5  สถานศึกษามีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รูปแบบใดมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
       
                    การจัดการเรียนรู้แบบ PjBL ( Project Based Learning )       
    
                    การจัดการเรียนรู้แบบ STEM  Education

                    การจัดการเรียนรู้แบบ PLC ( Professional  Learning Community )     
    
                    การจัดการเรียนรู้แบบ RBL ( Research  Based Community )   

                    การจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning 

                    อื่นๆ : 


1.6  สถานศึกษามีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ที่สอดคล้องกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างไร
       
                    เอกสารประกอบการสอน Online (E-Book)       
    
                    สื่อเทคโนโลยี (E-Learning)

                    Video  on  Demand     
    
                    อื่นๆ : 


1.7  สถานศึกษามีการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
         
                    ไม่มี        
    
                    มี (โปรดระบุชื่อ):                                  
                                     
1.8  สถานศึกษามีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร
       
                    ประเมินผลตามสภาพจริง       
    
                    ทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน

                    e-portfolio     
    
                    อื่นๆ :