ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลพื้นฐานด้านงานอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา          วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ        Saraburi Polytechnic College

ที่ตั้งสถานศึกษา        เลขที่ 5/10 หมู่ที่ - ถนน พหลโยธิน (เลี่ยงเมืองสระบุรี) ตำบลปากเพรียว  อำเภอ/เขต เมือง  จังหวัดสระบุรี  รหัส 18000

โทรศัพท์     โทร.  036-731481

โทรสาร      โทร. 036-731480

เว็บไซต์  www. Srbpoly.ac.th

อีเมล Srbpoly@Gmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา

10     ไร่    -    งาน    -   ตารางวา

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น

11

หลัง

มีห้องทั้งสิ้น

89

ห้องได้แก่

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1

จำนวน  

1

หลัง

18

ห้อง

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2

จำนวน  

1

หลัง

20

ห้อง

อาคารอำนวยการ(หลังเก่า)

จำนวน  

1

หลัง

8

ห้อง

อาคารอำนวยการเอนกประสงค์ 5 ชั้น

จำนวน  

1

หลัง

18

ห้อง

อาคารศูนย์วิทยบริการ

จำนวน  

1

หลัง

1

ห้อง

อาคารบ้านพักครู

จำนวน  

3

หลัง

18

ห้อง

บ้านพักนักการ

จำนวน  

3

หลัง

6

ห้อง

สีประจำวิทยาลัย

สีส้ม

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นจำปีสิรินธร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.91 KB