ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการจัดการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารเฉพาะงาน
งานทะเบียน
หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แผนงานและงบประมาณ
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลพื้นฐานด้านงานอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา          วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ        Saraburi Polytechnic College

ที่ตั้งสถานศึกษา        เลขที่ 5/10 หมู่ที่ - ถนน พหลโยธิน (เลี่ยงเมืองสระบุรี) ตำบลปากเพรียว  อำเภอ/เขต เมือง  จังหวัดสระบุรี  รหัส 18000

โทรศัพท์     โทร.  036-731481

โทรสาร      โทร. 036-731480

เว็บไซต์  www. Srbpoly.ac.th

อีเมล Srbpoly@Gmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา

10     ไร่    -    งาน    -   ตารางวา

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น

11

หลัง

มีห้องทั้งสิ้น

89

ห้องได้แก่

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1

จำนวน  

1

หลัง

18

ห้อง

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2

จำนวน  

1

หลัง

20

ห้อง

อาคารอำนวยการ(หลังเก่า)

จำนวน  

1

หลัง

8

ห้อง

อาคารอำนวยการเอนกประสงค์ 5 ชั้น

จำนวน  

1

หลัง

18

ห้อง

อาคารศูนย์วิทยบริการ

จำนวน  

1

หลัง

1

ห้อง

อาคารบ้านพักครู

จำนวน  

3

หลัง

18

ห้อง

บ้านพักนักการ

จำนวน  

3

หลัง

6

ห้อง

สีประจำวิทยาลัย

สีส้ม

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นจำปีสิรินธร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.91 KB