วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธวัชชัย เหลือหลาย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางมณีพร พรดอนก่อ
ครู

นางสาวพรชนก รังษี
ครูพิเศษสอน

นางสาวนงคราญ หวานขม
ครู

นายธนะชัย หงษ์ลอย
ครูพิเศษสอน