วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายภูริดล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายปัญญา เผือกผล
ครู

นางสาวเนตรนภา สร้อยแก้ว
ครู