วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา 2/2560

จำนวนบุคลากร    ทั้งสิ้น    68  คน

บุคลากร     จำนวน/คน หมายเหตุ
ผู้อำนวยการ 1
รองผู้อำนวยการ 4
ข้าราชการครู 13
พนักงานราชการครู 16
ครูพิเศษสอน 13
เจ้าหน้าที่ธุรการ 13
พนักงานขับรถ 1
นักการ-ภารโรง 5
ยามรักษาความปลอดภัย 2

ข้อมูล  ณ  วันที่   2   มีนาคม  2561


ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา 2560

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.64 KB

ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา 2559

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.51 KB

ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา 2558

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.84 KB