วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป

นางสุเนตร ระดมงาม
ครู

นางพชรพร ฉายชูวษ์
ครู

นางสาวรัตนา แก้วกระจ่าง
ครู

นางสาวฐิติรัตน์ พวงเพียงงาม
ครู