วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
                                                     อัตลักษณ์คุณธรรมของผู้เรียน

                                                           "รับผิดชอบ"  

                                                                        "ซื่อสัตย์"  

                                                           "พอเพียง"                                                       อัตลักษณ์คุณธรรมของครู

                                                                         "รับผิดชอบ" 

                                                           "ซื่อสัตย์"  

                                                           "พอเพียง"


                                                     อัตลักษณ์คุณธรรมของผู้บริหาร

                                                                         "รับผิดชอบ" 

                                                              "ซื่อสัตย์"  

                                                           "พอเพียง"


                                                     อัตลักษณ์คุณธรรมของบุคลากร

                                                           "รับผิดชอบ"  

                                                           "ซื่อสัตย์"  

                                                           "พอเพียง"