วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทองปัก พงษ์โพธิ์ชัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวปทุมพร สิงห์ดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางมาลีวรรณ อุลิศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวนิรัชดา สุดจำนงค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวกชกร กุลเมือง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางกรวรรณ องอาจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวิตรี รูปแก้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวทิวาพร เจยุรัตน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวศลิษา พงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายแคะจ้าย แซ่จ๋าว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

นางสาวรัตนา ยินดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาววรัญญา