ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการจัดการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารเฉพาะงาน
งานทะเบียน
หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แผนงานและงบประมาณ
แผนงานและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทองปัก พงษ์โพธิ์ชัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวปทุมพร สิงห์ดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางมาลีวรรณ อุลิศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวนิรัชดา สุดจำนงค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวอารีรักษ์ ปัตถาวะโร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวกชกร กุลเมือง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

นางกรวรรณ องอาจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวิตรี รูปแก้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวทิวาพร เจยุรัตน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวศลิษา พงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายแคะจ้าย แซ่จ๋าว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

นางสาวรัตนา ยินดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ