ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายรุ่งชัย แก่นสากล
ครู
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายสกุลวัฒน์ จำปาเงิน
ครูผู้ช่วย

นายกันตภณ รอดรัตน์
พนักงานราชการ

นายทองพูล จันทะวงศ์
ครู

นายวรพล พันดา
ครู

นายรัฐกิจ บุญญะริกพันธ์ุชัย
ครู