วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาไฟฟ้าฯ

นายรุ่งชัย แก่นสากล
ครู
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าฯ

นายสกุลวัฒน์ จำปาเงิน
ครูผู้ช่วย

นายกันตภณ รอดรัตน์
พนักงานราชการ

นายทองพูล จันทะวงศ์
ครู

นายโสภณวิช
ครู

นายรัฐกิจ บุญญะริกพันธ์ุชัย
ครู

นายศิริพงษ์