วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาช่างยนต์

นายพงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายสุรชาติ สิทธิสมาน
ครูผู้ช่วย

นายยุทธพล โสวัตร์
ครู

นายวิษณุ ทองมา
พนักงานราชการ

นายกิติศักดิ์ เทศพันธ์
ครู

นายนพดล สุชล
ครู

นายพิทยา สาระชาติ
ครูพิเศษสอน

นายพิพัฒน์ สัจจา
ครูผู้ช่วย