ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการจัดการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารเฉพาะงาน
งานทะเบียน
หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แผนงานและงบประมาณ
แผนงานและงบประมาณ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


  1. การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ( Functional Based )
                
        ตัวชี้วัดที่ 1.1 :    ร้อยละของผลการรับนักเรียนระดับ ปวช. 1 ที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ไม่ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้   
                                             
         นำ้หนัก : ร้อยละ 50

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 1

             มีการจัดทำแผนการรับนักเรียนนักศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ระดับ 1)
 
             แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา   (ระดับ 5)

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 2

             มีผลการรับนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2560 ต่ำกว่าแผนฯที่กำหนด (ระดับ 1)
 
             มีผลการรับนักเรียนระดับปวช.1 ปีการศึกษา 2560 เป็นไปตามแผนฯที่กำหนด (ระดับ 3) 

             มีผลการรับนักเรียนระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าแผนฯที่กำหนด (ระดับ 5)    
   
                    
               
        ตัวชี้วัดที่ 1.2 :  ประสิทธิผลการลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา 2560                                                              
         นำ้หนัก : ร้อยละ 30

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 1

             มีการจัดทำแผนการลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2560(ระดับ 1)
 
             แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา   (ระดับ 5)

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 2

             มีผลการลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2560  ต่ำกว่าแผนฯที่กำหนด (ระดับ 1)
 
             มีผลการลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนฯที่กำหนด(ระดับ 3) 

             มีผลการลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2560  สูงกว่าแผนฯที่กำหนด (ระดับ 5)  


         ตัวชี้วัดที่ 1.3 :  การจัดรายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

         นำ้หนัก : ร้อยละ 20

         เกณฑ์การให้คะแนน  

             สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไม่ทันภายในระยะเวลาที่สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพกำหนด  (ระดับ 1)
 
             สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทันภายในระยะเวลาที่สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพกำหนด   (ระดับ 5)
2. การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( Agenda  Based )
                
        ตัวชี้วัดที่ 2.1 :  ระดับความสำเร็จการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในสถานศึกษา                                                         
         นำ้หนัก:ร้อยละ 25

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 1

             มีการจัดทำแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา  (ระดับ 1)
 
             แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา   (ระดับ 5)

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 2

             สถานศึกษาไม่ดำเนินการตามแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา (ระดับ 1)
 
             สถานศึกษาดำเนินการตามแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา (ระดับ 3) 

             สถานศึกษาดำเนินการตามแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา และมีผลสำเร็จของแผนฯ (ระดับ 5)    
   
                    
               
        ตัวชี้วัดที่ 2.2 :  ระดับความสำเร็จการส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 

         นำ้หนัก : ร้อยละ 25

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 1

             มีแผนการจัดกิจกรรม/โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา   (ระดับ 1)
 
             แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา   (ระดับ 5)

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 2

             สถานศึกษาไม่ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม/โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา   (ระดับ 1)
 
             สถานศึกษาดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม/โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา  (ระดับ 3) 

             สถานศึกษาดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม/โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา และบรรลุผลตามกิจกรรม/โครงการของแผนฯ(ระดับ 5)  


         ตัวชี้วัดที่ 2.3 :  ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสะอาดของสถานศึกษา 
                                                  
         นำ้หนัก : ร้อยละ 25

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 1

             มีแผนการจัดกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสะอาดของสถานศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ.2560(ระดับ 1)
 
             แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (ระดับ 5)

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 2

             สถานศึกษาไม่ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสะอาดของสถานศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560   (ระดับ 1)
 
             สถานศึกษาดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสะอาดของสถานศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560  (ระดับ 3) 

             สถานศึกษาดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสะอาดของสถานศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 และบรรลุผลตามกิจกรรม/โครงการของแผนฯ (ระดับ 5)  


         ตัวชี้วัดที่ 2.4 :  ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
                                                   
         นำ้หนัก : ร้อยละ 25

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 1

             มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีของสถานศึกษา  (ระดับ 1)
 
             แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา   (ระดับ 5)

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 2

             สถานศึกษาไม่ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560   (ระดับ 1)
 
             สถานศึกษาดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560  (ระดับ 3) 

             สถานศึกษาดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 และบรรลุผลตามกิจกรรม/โครงการของแผนฯ (ระดับ 5)  
3. การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนงานในพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาคจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือที่ตั้งส่วนราชการ ( Area  Based )
                
         ตัวชี้วัดที่ 3 :  ระดับความสำเร็จการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา                                    
         นำ้หนัก:ร้อยละ 100

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 1

             มีการจัดทำแผนการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ระดับ 1)
 
             แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา   (ระดับ 5)

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 2

             สถานศึกษาไม่ดำเนินการตามแผนการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา (ระดับ 1)
 
             ถานศึกษาดำเนินการตามแผนการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา (ระดับ 5) 
4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ  ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ( Innovation  Based )
                
        ตัวชี้วัดที่ 4.1 :  ผลสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร  และปริมาณงานของสถานศึกษา                                                         
         นำ้หนัก:ร้อยละ 25

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 1

             มีการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษาตามแบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  และฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบระดับ ปวช. และระดับ ปวส. (ระดับ 1)
 
             ฐานข้อมูลบุคลากร และปริมาณงานของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน (update) และผ่านการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา  (ระดับ 3)

             ฐานข้อมูลบุคลากร และปริมาณงานของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน (update) และผ่านการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา  และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (ระดับ 5)

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 2

             มีการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษาตามแบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  และฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบระดับ ปวช. และระดับ ปวส. (ระดับ 1)
 
             ฐานข้อมูลบุคลากร และปริมาณงานของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน (update) และผ่านการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา  (ระดับ 3)

             ฐานข้อมูลบุคลากร และปริมาณงานของสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน(update) และผ่านการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ระดับ 5)  
   

         ตัวชี้วัดที่ 4.2 :  ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                      
         นำ้หนัก:ร้อยละ 50

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 1

             การวัดผลผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เท่ากับร้อยละ 44   (ระดับ 1)
 
             การวัดผลผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เท่ากับร้อยละ 45   (ระดับ 2)

             การวัดผลผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เท่ากับร้อยละ 46   (ระดับ 3)

             การวัดผลผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เท่ากับร้อยละ 47   (ระดับ 4)

             การวัดผลผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เท่ากับร้อยละ 48   (ระดับ 5)

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 2

             การวัดผลผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เท่ากับร้อยละ 88   (ระดับ 1)
 
             การวัดผลผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เท่ากับร้อยละ 90   (ระดับ 2)

             การวัดผลผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เท่ากับร้อยละ 92   (ระดับ 3)

             การวัดผลผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เท่ากับร้อยละ 94   (ระดับ 4)

             การวัดผลผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เท่ากับร้อยละ 96   (ระดับ 5)


         ตัวชี้วัดที่ 4.3 :  ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนดลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา                                      
         นำ้หนัก:ร้อยละ 25

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 1

             มีการจัดทำแผนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ระดับ 1)
 
             แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา   (ระดับ 5)

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 2

             สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามแผนจำนวน 1 รูปแบบ (ระดับ 1)
 
             สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามแผนจำนวน 3 รูปแบบ (ระดับ 3)

             สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามแผนจำนวน 5 รูปแบบขึ้นไป (ระดับ 5)
5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( Potential  Based ) ประกอบกับผลการประเมินโดยองค์กรภายใน หรือภายนอกประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 5 :  การส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา หรือครูเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  หรืองานวิชาการภายในประเทศระดับจังหวัดขึ้นไปหรือภายนอกประเทศ 
        
         นำ้หนัก:ร้อยละ 100

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 1

             มีการจัดทำแผนการส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา หรือครูเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  หรืองานวิชาการภายในประเทศระดับจังหวัดขึ้นไปหรือภายนอกประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระดับ 1)
 
             แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา   (ระดับ 5)

         เกณฑ์การให้คะแนน  :  รอบที่ 2

             สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา หรือครูเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  หรืองานวิชาการภายในประเทศระดับจังหวัดขึ้นไปหรือภายนอกประเทศ  แต่ไม่ได้รับรางวัล (ระดับ 1)

             สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา หรือครูเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  หรืองานวิชาการภายในประเทศระดับจังหวัดขึ้นไปหรือภายนอกประเทศ  แต่ไม่ได้รับรางวัล  ได้รับรางวัลอื่นนอกเหนือจากรางวัลอันดับที่ 1-3 (ระดับ 3)

             สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา หรือครูเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  หรืองานวิชาการภายในประเทศระดับจังหวัดขึ้นไปหรือภายนอกประเทศ    แต่ไม่ได้รับรางวัล   ได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3 (ระดับ 5)