วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวพรรณภา ทิพย์ปาละ
ครู คศ.2

นางสาวณัฐนันท์ ภู่ภมร
ครู

นางสาวพรพิมล พัฒนเอี่ยม
ครู