วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลบุคลากร
ข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖o