วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

นายธีรวัช ใจห้าว
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา

นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุรศักดิ์ หริ่มสืบ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายภัทระ ขันดงแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ