วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 12 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่องการเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 07 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่องการเปิดกาเรียนการสอนรูปแบบ on-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 27 ธ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการและการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ 21 ธ.ค. 64
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 13 ธ.ค. 64
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 13 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 ระบ 09 ธ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 18 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู 08 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู 19 ต.ค. 64
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
คำสั่ง รายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 07 ม.ค. 65
คู่มือครูที่ปรึกษา 28 ธ.ค. 64
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส) 09 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 09 ธ.ค. 64
ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน 0 และ มส.ระบบปกติ ระบบทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำภาคเรียน 1/2564 17 พ.ย. 64
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2564 (กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ปวส.รุ่น 28-29 10 พ.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ระบบเทียบโอนความรู้ฯ ภาคเรียนที่ 1/2564 09 พ.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา 28 ต.ค. 64
บัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 08 ต.ค. 64
กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2564 01 ต.ค. 64
ภาพกิจกรรม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 20/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 609718
Page Views 1622128
แบบสำรวจความคิดเห็น
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด