วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : e-portfolio
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนา ยินดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,13:49  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : e-portfolio
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุติมา สีกาแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2563,21:54  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียน วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายทองพูล จันทะวงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,12:51  อ่าน 248 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระสลับ
ชื่ออาจารย์ : นายกันตภณ รอดรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,01:49  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนรายวิชา การบัญชีกิจการพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิมล พัฒนเอี่ยม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,11:49  อ่าน 390 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียน วิชา การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐนันท์ ภู่ภมร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,11:46  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณภา ทิพย์ปาละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563,14:34  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียน วิชากฏหมายพาณิชย์
ชื่ออาจารย์ : นางสุเนตร ระดมงาม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,20:31  อ่าน 254 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-Portfolio
ชื่ออาจารย์ : นางสุเนตร ระดมงาม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,20:14  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายธนะชัย หงษ์ลอย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,20:19  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..