ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการจัดการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารเฉพาะงาน
งานทะเบียน
หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แผนงานและงบประมาณ
แผนงานและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 (อ่าน 6) 18 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 36) 08 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหน้าต่างบ้านพักครู (อ่าน 17) 04 ม.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 48) 04 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ แล (อ่าน 27) 28 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่าง (อ่าน 36) 28 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู (ดนตรี) (อ่าน 54) 16 ธ.ค. 60
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหน้าต่างบ้านพัดครู (อ่าน 18) 13 ธ.ค. 60
ตัวอย่างแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับนักศึกษาเทียบโอน) (อ่าน 35) 15 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 26 (อ่าน 75) 15 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ/ทวิภาคี ปีการศึกษา2561 (อ่าน 64) 15 ธ.ค. 60
แบบฟอร์มส่วนหัวและท้ายโรงเรียนพระราชทาน (อ่าน 33) 13 ธ.ค. 60
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (อ่าน 28) 22 พ.ย. 60
ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีว (อ่าน 41) 13 พ.ย. 60
การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติภาษาอังกฤษฯ ปีงบประ (อ่าน 54) 07 พ.ย. 60
ประกาศหยุดอบรมใบขับขี่ วันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค.60 (อ่าน 117) 10 ส.ค. 60
รายงานผลการดำเนินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (อ่าน 97) 02 ส.ค. 60
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ (อ่าน 133) 06 มิ.ย. 60
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ (อ่าน 166) 09 พ.ค. 60
แจ้งงดการอบรมผู้ขอรับและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (อ่าน 277) 10 เม.ย. 60
ปฏิทินการศึกษาช่วงปิด-เปิด ภาคเรียน ของนักเรียน-นักศึกษา ทวิภาคี (อ่าน 536) 28 ก.พ. 60
คำสั่งรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์2_2559 (มี.ค.60) (อ่าน 589) 22 ก.พ. 60