วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 (อ่าน 38) 12 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่องการเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 45) 07 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่องการเปิดกาเรียนการสอนรูปแบบ on-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 65) 27 ธ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการและการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ (อ่าน 67) 21 ธ.ค. 64
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 89) 13 ธ.ค. 64
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 (อ่าน 72) 13 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 ระบ (อ่าน 130) 09 ธ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี (อ่าน 129) 18 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู (อ่าน 144) 08 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู (อ่าน 212) 19 ต.ค. 64
รายงานการเลือกหนังสือเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 183) 18 ต.ค. 64
แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลอง กันยายน 2564 (อ่าน 163) 12 ต.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 343) 12 ต.ค. 64
รายงานการเงินระบบ GFMIS ปี 2564 (อ่าน 146) 11 ต.ค. 64
มาตราการคัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) (อ่าน 138) 11 ต.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 161) 05 ต.ค. 64
ระบบเทียบโอน-ขั้นตอนการรับเงินตามโครงการความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 180) 25 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 115) 10 ส.ค. 64
ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค (อ่าน 104) 03 ส.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้าฯ (อ่าน 142) 30 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการและการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด (อ่าน 95) 24 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 108) 23 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 126) 15 ก.ค. 64
ใบสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 114) 15 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 111) 12 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 107) 12 ก.ค. 64
คำสั่งมอบหมายการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 127) 02 ก.ค. 64
ผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 111) 29 มิ.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 105) 22 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 125) 08 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (อ่าน 117) 02 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง นักการ - ภารโรง (อ่าน 101) 02 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 111) 02 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่ว ตำแหน่งครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ (อ่าน 128) 28 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 135) 27 พ.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สอนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสา (อ่าน 174) 19 พ.ค. 64
บัตรลงทะเบียน นักศึกษาระบบเทียบโอนฯ รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1 (อ่าน 526) 06 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องยกเลิกการเปิดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 (ระบบสมทบ เรียนนอกเวลาราชการ) (อ่าน 195) 06 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอนฯ รุ่นที่ 29 (อ่าน 358) 06 พ.ค. 64