ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 8) 09 ส.ค. 61
แบบฟอร์มเขียนเรียงความเศรษฐกิจพอเพียง(สำหรับนักศึกษาเทียบโอนฯ) (อ่าน 354) 22 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ-ภารโรง (อ่าน 58) 20 ก.ค. 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (อ่าน 18) 20 ก.ค. 61
คำสั่งการประเมินรายวิชาเทียบโอนฯ รุ่น ปวช.25 และปวส.รุ่นที่ 25,26 (ภาคเรียน 1/61) (อ่าน 118) 20 ก.ค. 61
คำสั่งการประเมินรายวิชาเทียบโอนฯ รุ่น ปวช.23-24 และปวส.รุ่นที่ 24 (ภาคเรียน 1/61) (อ่าน 94) 20 ก.ค. 61
แจ้งงดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (อ่าน 30) 18 ก.ค. 61
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 (อ่าน 21) 17 ก.ค. 61
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 52) 22 มิ.ย. 61
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (อ่าน 27) 19 มิ.ย. 61
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) (อ่าน 89) 14 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 103) 18 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 71) 18 พ.ค. 61
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. เพิ่มเติมค่ะ (อ่าน 160) 18 พ.ค. 61
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 (อ่าน 34) 16 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติแรกเข้า นักศึกษาเทียบโอนฯ รุ่น 26 (เพิ่มเติม) (อ่าน 97) 10 พ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่ง ครูช่างไฟฟ้ากำลัง (อ่าน 72) 04 พ.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู (อ่าน 82) 01 พ.ค. 61
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 (อ่าน 61) 14 เม.ย. 61
ประกาศแจ้งงดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุในอนุญาตกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ (อ่าน 99) 10 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ และ ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 89) 10 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู (อ่าน 98) 10 เม.ย. 61
กำหนดการการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 26 ประจำปีก (อ่าน 226) 29 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติแรกเข้า นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ (รอบ2) (อ่าน 297) 28 มี.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติงาน วช.สระบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 118) 23 มี.ค. 61
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 79) 19 มี.ค. 61
จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานมุ้งลวดอลูมิเนียม ณ วัดท่ามะปราง (อ่าน 95) 17 มี.ค. 61
จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานมุ้งลวดอลูมิเนียม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (อ่าน 102) 17 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติแรกเข้า นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปร (อ่าน 361) 16 มี.ค. 61
ประกาศปิดสถานศึกษาการณีพิเศษเป็นการชั่วคราว (อ่าน 113) 14 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 107) 12 มี.ค. 61
กำหนดการรับสมัครเทียบโอน รุ่น 26 รอบ 2 (อ่าน 270) 05 มี.ค. 61
แบบส่งผลการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (อ่าน 264) 28 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหน้าต่างบ้านพักครู (อ่าน 114) 04 ม.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหน้าต่างบ้านพัดครู (อ่าน 84) 13 ธ.ค. 60
ตัวอย่างแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับนักศึกษาเทียบโอน) (อ่าน 284) 15 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 26 (อ่าน 247) 15 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ/ทวิภาคี ปีการศึกษา2561 (อ่าน 208) 15 ธ.ค. 60
แบบฟอร์มส่วนหัวและท้ายโรงเรียนพระราชทาน (อ่าน 102) 13 ธ.ค. 60
รายงานผลการดำเนินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (อ่าน 186) 02 ส.ค. 60