วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งงดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่ด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (อ่าน 23) 04 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 38) 01 ต.ค. 61
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษเป็นการชั่วคราว (อ่าน 36) 28 ก.ย. 61
ผลสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (สอบแก้ไขผลการประเมิน) ประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 83) 19 ก.ย. 61
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 (อ่าน 23) 17 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่ว ตำแหน่ง ครู สอนสาขาวิชาการบัญชี (อ่าน 44) 17 ก.ย. 61
ผลสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. รุ่น23 แล (อ่าน 115) 13 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (อ่าน 46) 13 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาการบัญชี (อ่าน 48) 06 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 50) 03 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ-ภารโรง (อ่าน 27) 03 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (อ่าน 30) 03 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับชั้น ปวช.รุ่น 23 และ (อ่าน 77) 21 ส.ค. 61
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (อ่าน 33) 17 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 43) 09 ส.ค. 61
แบบฟอร์มเขียนเรียงความเศรษฐกิจพอเพียง(สำหรับนักศึกษาเทียบโอนฯ) (อ่าน 408) 22 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ-ภารโรง (อ่าน 82) 20 ก.ค. 61
คำสั่งการประเมินรายวิชาเทียบโอนฯ รุ่น ปวช.25 และปวส.รุ่นที่ 25,26 (ภาคเรียน 1/61) (อ่าน 196) 20 ก.ค. 61
คำสั่งการประเมินรายวิชาเทียบโอนฯ รุ่น ปวช.23-24 และปวส.รุ่นที่ 24 (ภาคเรียน 1/61) (อ่าน 181) 20 ก.ค. 61
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 95) 22 มิ.ย. 61
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) (อ่าน 103) 14 มิ.ย. 61