ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการจัดการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารเฉพาะงาน
งานทะเบียน
หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แผนงานและงบประมาณ
แผนงานและงบประมาณ
ภาพกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ระยะสั้น E to E ปีการศึกษา2560
( จำนวน 4 รูป / ดู 25 ครั้ง )
100 ปี ธงไตรรงค์_
( จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง )
การแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 9 ครั้ง )
นิทรรศการทรัพยากรไทย
( จำนวน 0 รูป / ดู 5 ครั้ง )
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
( จำนวน 29 รูป / ดู 104 ครั้ง )
อบรมจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
( จำนวน 5 รูป / ดู 32 ครั้ง )
เลี้ยงส่งครูอรนุช รับจนท.ใหม่
( จำนวน 5 รูป / ดู 39 ครั้ง )
แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ และโรงไฟฟ้าวังน้อย
( จำนวน 10 รูป / ดู 262 ครั้ง )
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
( จำนวน 0 รูป / ดู 256 ครั้ง )
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
( จำนวน 0 รูป / ดู 206 ครั้ง )
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 15 รูป / ดู 337 ครั้ง )
29.06.2017 กิจกรรมอบรมอาชีพให้กับบุคลากรบริษัท โสสุโก้
( จำนวน 0 รูป / ดู 156 ครั้ง )