ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม

การสอบประเมินความรู้รายวิชาสามัญ
( จำนวน 10 รูป / ดู 142 ครั้ง )
เข้าค่ายลูกเสือ 2/2560
( จำนวน 8 รูป / ดู 206 ครั้ง )
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ระยะสั้น E to E ปีการศึกษา2560
( จำนวน 4 รูป / ดู 273 ครั้ง )
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
( จำนวน 29 รูป / ดู 759 ครั้ง )
อบรมจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
( จำนวน 5 รูป / ดู 172 ครั้ง )
แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ และโรงไฟฟ้าวังน้อย
( จำนวน 10 รูป / ดู 504 ครั้ง )
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
( จำนวน 0 รูป / ดู 410 ครั้ง )
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
( จำนวน 0 รูป / ดู 409 ครั้ง )
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 15 รูป / ดู 671 ครั้ง )
29.06.2017 กิจกรรมอบรมอาชีพให้กับบุคลากรบริษัท โสสุโก้
( จำนวน 0 รูป / ดู 256 ครั้ง )
28.06.2017 กิจกรรม To Be Number 1 ณ โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี
( จำนวน 0 รูป / ดู 257 ครั้ง )
28.06.2017 พิธีเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับ ทหารโรงเรียนทหารม้า น
( จำนวน 0 รูป / ดู 353 ครั้ง )