ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งวิทยาลัยฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรีบมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 986.97 KB 4
software
KMS RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 6
teamviewer 90
STD2011_msvcr71 RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.92 KB 82
โปรแกรมกรอกเกรด STD2011 119
งานวัดผลและประเมินผล
แบบฟอร์มตัดเกรด กรณีเพิ่มเติม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.99 KB 2
แบบฟอร์มส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.7 KB 5
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.23 KB 9
แบบฟอร์มตัดเกรด หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.39 KB 18
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียน 0 (ศูนย์), ม.ส. Word Document ขนาดไฟล์ 16.19 KB 7
แบบเอกสารประกอบเพิ่มเติม
แบบเขียนแผนธุรกิจบางประเภท Word Document ขนาดไฟล์ 11.81 KB 80
แบบเขียนแผนการตลาดบางประเภท Word Document ขนาดไฟล์ 12.3 KB 76
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบฟอร์มเขียนเรียงความเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 51.28 KB 0
คำสั่งการประเมินรายวิชาเทียบโอนฯ รุ่น ปวช.25 และปวส.รุ่นที่ 25,26 (ภาคเรียน 1/61) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.67 MB 0
คำสั่งการประเมินรายวิชาเทียบโอนฯ รุ่น ปวช.23-24 และปวส.รุ่นที่ 24(ภาคเรียน 1/61) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 2
เกณ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 11
ใบสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.26 KB 2
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(หลักสูตรวิชาชีพระยะวั้น) Word Document ขนาดไฟล์ 562 KB 7
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการเรียนรู้(ส่งแผนการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 17.06 KB 15
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 37
แบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 392 KB 25
แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 5
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 215.5 KB 8
งานบุคลากร
แบบฟอร์มประเมินตนเอง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 566 KB 29
คู่มือการประเมินตนเอง ID PLAN 33