วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งวิทยาลัยฯ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 185867
เอกสารงานวิจัย
วิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 107.87 KB 185921
software
คู่มือGFMIS2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.71 KB 185886
คู่มือGFMIS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.57 KB 186098
KMS RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 185824
งานวัดผลและประเมินผล
2565 (สำหรับนักศึกษา) แบบคำร้องขอแก้ผลกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.78 KB 747
2564 (สำหรับนักศึกษา) คำร้องขอโอนผลการเรียนรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.89 KB 3429
2564 (สำหรับครู) แบบขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.87 KB 160667
2564 (สำหรับนักศึกษา) แบบคำร้องขอแก้ 0,มส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.85 KB 160667
2564 (สำหรับครู) แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียน 0, ม.ส. Word Document ขนาดไฟล์ 17.83 KB 164050
2564 (สำหรับครู) แบบแจ้งส่งผลการเรียนล่าช้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.38 KB 164016
2564 (สำหรับครู) ปกแบบบันทึกผลการเรียน ProgressChart Word Document ขนาดไฟล์ 94.26 KB 164071
2564 (สำหรับครู) แบบรายงานผลการประเมินเทียบโอนความรู้ฯ Update 10-10-64 Word Document ขนาดไฟล์ 17.72 KB 164137
2564 (สำหรับครู) แบบรายงาน ข.ร. Word Document ขนาดไฟล์ 16.83 KB 185853
2564 (สำหรับนักศึกษา) แบบคำร้องขอสอบเทียบโอนความรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.19 KB 185866
2564 (สำหรับครู) แบบรายงานส่งผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Word Document ขนาดไฟล์ 32.88 KB 185850
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบฟอร์มโครงการสอน(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 3437
บันทึกข้อความรายงานการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 159179
บันทึกข้อความส่งโครงการสอน (ในระบบ ศธ.02) Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 159039
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ภายใต้วิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19) 185884
บันทึกข้อความส่งแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 18.8 KB 185868
ใบสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.11 KB 185884
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) Word Document ขนาดไฟล์ 562 KB 185878
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 186015
แบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 392 KB 185872
แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120 KB 185965
แบบฟอร์มโครงการสอน(ภายใต้วิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19) Word Document ขนาดไฟล์ 183 KB 185904
งานบุคลากร
แบบฟอร์มประเมินตนเอง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 566 KB 185874
คู่มือการประเมินตนเอง ID PLAN 185858
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รายละเอียดสถานประกอบการ-นร-ทวิศึกษา2-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102 KB 120
ปฏิทินการออกฝึกงาน (ทวิศึกษา) 2-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.8 KB 809
สรุปชื่อนศและสถานประกอบปกติทวิภาคี1-2-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.83 KB 158989
รายละเอียดสถานประกอบการ/ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษาฝึกงาน2-63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101 KB 160740
ปฏทินการฝึกงานของนักเรียน (ทวิศึกษา) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.16 KB 160663
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.41 KB 164013
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีศึกษาระบบทวิภาคี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.41 KB 164015
แบบฟอร์มรายงานการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 185838
แบบนิเทศนักเรียนทวิศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.12 KB 185861
รายละเอียดสถานประกอบการ/ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษาฝึกงาน2-62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 185857
หนังสืออนุญาตผู้ปกครอง(ทวิภาคี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.13 KB 185836
คำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ(ทวิภาคี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.87 KB 185850
หนังสืออนุญาตผู้ปกครอง(ทวิศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.24 KB 185836
หนังสืออนุญาตผู้ปกครอง (ปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.33 KB 185823
คำร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ(ทวิศึกษา+ปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.79 KB 185868
ปฏิทินการปฏิบัติงานการฝึกงานของนักเรียน (ทวิศึกษา) 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.67 KB 185946
กำหนดการชี้แจงขั้นตอนการขอฝึกงานของนักเรียน (ทวิศึกษา) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.16 KB 185932
รายละเอียดสถานประกอบการ/ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษาฝึกงาน2-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.5 KB 185907
รายละเอียดสถานประกอบการ/ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษาฝึกงาน2-60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97 KB 185874
รายละเอียดสถานประกอบการ/ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษาฝึกงาน 2-61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 185890
ตารางนิเทศนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี 2-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 185808
สรุปรายชื่อนักเรียนระบบปกติ นักศึกษาระบบทวิภาคี+สถานประกอบการฝึกงาน ฝึกอาชีพ1-63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.48 KB 185859
สัญญาฝึกอาชีพ(มีข้อ3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.92 KB 185809
สัญญาการฝึกอาชีพ(ตัดข้อ3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.64 KB 185804
แบบฟอร์มครูฝึกในสถานประกอบการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.43 KB 185801
ตัวอย่างการลงสมุดฝึกอาชีพ(วันปฐมนิเทศ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.78 KB 185803
รายชื่อสถานประกอบการที่ยินดีร่วมจัดการศึกษาทวิภาคี ตั้งแต่ปี2556-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 636.17 KB 186488
แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ (ฝึกอาชีพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.22 KB 185816
แบบฟอร์มรายงานการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.04 KB 185811
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
แบบคำร้องและแบบขอซ่อมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 30.92 KB 185835
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา-ปรับครั้งที่-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.6 KB 185810
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง-ปรับครั้งที่-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422 KB 185805
เครื่องมืองานประกันฯ2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 832.19 KB 185828
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
คู่มือรายงานผลผลิตของสถานศึกษา สผ.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.67 MB 185804
บันทึกข้อความรายงานผล สผ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 70.95 KB 185832
แบบฟอร์รายงาน สผ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 185817
แบบฟอร์มรายงาน สผ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 185806
แบบฟอร์มรายงาน สผ.4 Word Document ขนาดไฟล์ 20.14 KB 185798
แบบฟอร์มรายงาน สผ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 13.65 KB 185796
งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระยะสั้น 58_อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (update 4 Jun 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.05 KB 9
ระยะสั้น 58_อุตสาหกรรม (update 4 Jun 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.56 KB 9
ระยะสั้น 58_ศิลปกรรม (update 4 Jun 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.09 KB 10
ระยะสั้น 58_พาณิชยกรรม (update 4 Jun 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.14 KB 11
ระยะสั้น 58_ประมง (update 4 Jun 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.24 KB 9
ระยะสั้น 58_คหกรรม (update 4 Jun 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.54 KB 9
ระยะสั้น 58_เกษตรและประมง (update 4 Jun 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.99 KB 9
ตัวอย่างหลังปก Unkown Document ขนาดไฟล์ 117.93 KB 3407
ตัวอย่างหน้าปก Unkown Document ขนาดไฟล์ 148.82 KB 3411
บันทึกข้อความแบบสรุปผลประเมินความพึงใจการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Word Document ขนาดไฟล์ 18.87 KB 3413
บันทึกข้อความรายงานการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 3415
ใบสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.11 KB 3411
ใบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Word Document ขนาดไฟล์ 13.16 KB 3411
แบบสอบถามประเมินความพึงใจในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.41 KB 3415
PDCA Word Document ขนาดไฟล์ 22.42 KB 3408
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาศิลปกรรม 158939
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 158941
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม 158933
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 158946
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มบันทึก-รายงานการประชาสัมพันธ์แผนธุรกิจในวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี Word Document ขนาดไฟล์ 30.51 KB 3407
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ Word Document ขนาดไฟล์ 77.79 KB 158928
แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 36.09 KB 158932
ใบลงเวลาปฎิบัติงานของนักเรียนนักศึกษาในแผนธุรกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 12.37 KB 158923
แบบตอบรับการเข้าศึกษาดูงานภายในวิทยาลัยฯ Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 158928
แบบฟอร์มวิเคราะห์ SWOT ของแผนธุรกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 16.69 KB 158929
แบบรายงานนิเทศติดตามการประกอบธุรกิจของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.69 KB 158932
PDCA Word Document ขนาดไฟล์ 12.1 KB 158930
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ปรับเปลี่ยนตามแผนธุรกิจของตนเอง) Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 158937
ปกรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 621.9 KB 158942
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของแผนธุรกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 35.92 KB 158936
บันทึกข้อความการดำเนินงานโครงการแผนธุรกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 380.7 KB 158944
รูปภาพดำเนินโครงการแผนธุรกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 12.08 KB 158931
แบบนิเทศ ติดตามการประกอบธุรกิจของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.31 KB 158933
แบบนิเทศ ติดตามการประกอบธุรกิจของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.63 KB 158935
บันทึกรายรับ-รายจ่ายของแผนธุรกิจ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.14 KB 158932
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของแผนธุรกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 38.99 KB 158937
บันทึกเชิญประชุมของแผนธุรกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 737 KB 158949
งานวิทยบริการและห้องสมุด
แบบฟอร์ม สมอ.3 แบบตรวจรับหนังสือเรียนประจำรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.29 KB 2846
แบบฟอร์ม สมอ.2 แบบรายงานการเลือกซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.96 KB 2841
แบบฟอร์ม สมอ.1 แบบเสนอรายชื่อหนังสือเรียนเพื่อการพิจารณาการจัดซื้อสำหรับครูผู้สอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.88 KB 2841