ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการจัดการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารเฉพาะงาน
งานทะเบียน
หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แผนงานและงบประมาณ
แผนงานและงบประมาณ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ปี2560
ประเภทที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 92
ประเภทที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.23 MB 63
ประเภทที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 49
ประเภทที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 34
ประเภทที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 30
ประเภทที่6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.87 MB 37
ประเภทที่7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 46
ประเภทที่9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 42
ประเภทที่10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.61 MB 41
ประเภทที่11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 34
ประเภทที่8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.99 MB 30
องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 666.27 KB 32
แบบนำเสนอและรายงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์(ว-สอศ-2) Word Document ขนาดไฟล์ 4.7 MB 124
แบบรายงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์(ว-สอศ-3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.76 MB 136
แบบเอกสารประกอบเพิ่มเติม
แบบรับรองผลการนำไปใช้จริง Word Document ขนาดไฟล์ 886.61 KB 57
แบบเขียนแผนการตลาดบางประเภท Word Document ขนาดไฟล์ 12.3 KB 38
แบบเขียนแผนธุรกิจบางประเภท Word Document ขนาดไฟล์ 11.81 KB 43
แบบนำเสนอคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 270 KB 66
ตัวอย่างแบบนำเสนอคุณลักษณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.46 KB 61