วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งวิทยาลัยฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรีบมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 986.97 KB 19
เอกสารงานวิจัย
วิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 107.87 KB 50
software
KMS RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 11
teamviewer 102
STD2011_msvcr71 RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.92 KB 87
โปรแกรมกรอกเกรด STD2011 139
งานวัดผลและประเมินผล
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความส่งผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Word Document ขนาดไฟล์ 32.88 KB 7
แบบฟอร์มตัดเกรด กรณีเพิ่มเติม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.99 KB 24
แบบฟอร์มส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.7 KB 10
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.23 KB 34
แบบฟอร์มตัดเกรด หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.45 KB 50
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียน 0 (ศูนย์), ม.ส. Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 20
แบบเอกสารประกอบเพิ่มเติม
แบบเขียนแผนธุรกิจบางประเภท Word Document ขนาดไฟล์ 11.81 KB 85
แบบเขียนแผนการตลาดบางประเภท Word Document ขนาดไฟล์ 12.3 KB 78
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบฟอร์มนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 9
แบบฟอร์มเขียนเรียงความเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 51.28 KB 20
คำสั่งการประเมินรายวิชาเทียบโอนฯ รุ่น ปวช.25 และปวส.รุ่นที่ 25,26 (ภาคเรียน 1/61) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.67 MB 17
คำสั่งการประเมินรายวิชาเทียบโอนฯ รุ่น ปวช.23-24 และปวส.รุ่นที่ 24(ภาคเรียน 1/61) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 25
เกณ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 16
ใบสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.26 KB 15
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(หลักสูตรวิชาชีพระยะวั้น) Word Document ขนาดไฟล์ 562 KB 12
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการเรียนรู้(ส่งแผนการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 17.06 KB 47
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 51
แบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 392 KB 54
แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.5 KB 21
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 215.5 KB 15
งานบุคลากร
แบบฟอร์มประเมินตนเอง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 566 KB 36
คู่มือการประเมินตนเอง ID PLAN 38