ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่องผลการประเมินผลการเรียน (อ่าน 19) 15 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. เทคนิคยานยนต์ รุ่น25 (อ่าน 9) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง รุ่น25 (อ่าน 17) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น25 (อ่าน 28) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. การจัดการทั่วไป รุ่น25 (อ่าน 18) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. อุตสาหกรรมการผลิต รุ่น25 (อ่าน 16) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. การบัญชี รุ่น25 (อ่าน 17) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. การจัดการทั่วไป รุ่น24 (อ่าน 24) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น24 (อ่าน 15) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. เทคนิคยานยนต์ รุ่น24 (อ่าน 13) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง รุ่น24 (อ่าน 12) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. อุตสาหกรรมการผลิต รุ่น24 (อ่าน 5) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส.การบัญชี รุ่น24 (อ่าน 6) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.รุ่น25 (อ่าน 7) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.รุ่น24 (อ่าน 4) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.รุ่น23 (อ่าน 2) 14 มิ.ย. 61
ตัวอย่างแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับนักศึกษาเทียบโอน) (อ่าน 96) 02 พ.ค. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช. (เทียบโอนฯ) รุ่น 22 (อ่าน 125) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส.2 (ทวิภาคี) (อ่าน 84) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส.1 (ทวิภาคี) (อ่าน 79) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.3 (ทวิภาคี) (อ่าน 34) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.2 (ทวิภาคี) (อ่าน 48) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.1 (ทวิภาคี) (อ่าน 100) 21 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 110) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 3 ตรงสาขา (อ่าน 65) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 105) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 3 ตรงสาขา (อ่าน 58) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานการบัญชี ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 69) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานการบัญชี ครั้งที่ 3 ตรงสาขา (อ่าน 41) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 33) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ ครั้งที่ 3 ตรงสาขา (อ่าน 18) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 95) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 3 ตรงสาขา (อ่าน 49) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานการจัดการ ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 54) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานการจัดการ ครั้งที่ 3 ตรงสาขา (อ่าน 17) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 4 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 51) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 4 ตรงสาขา (อ่าน 34) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 4 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 43) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 4 ตรงสาขา (อ่าน 26) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขางานการบัญชี ครั้งที่ 4 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 41) 11 เม.ย. 61