ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการจัดการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารเฉพาะงาน
งานทะเบียน
หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แผนงานและงบประมาณ
แผนงานและงบประมาณ
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกา่ศผลสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 46) 17 ม.ค. 61
รายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น 22-24 ภาคเรียน 2/2560 (อ่าน 43) 13 ม.ค. 61
ประกาศผลการเรียนรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวีดีทัศน์ (ระยะสั้น) (อ่าน 34) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์ (ระยะสั้น) (อ่าน 24) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (ระยะสั้น) (อ่าน 27) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาช่างเดินสายไฟเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด (อ่าน 22) 25 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาอุตสาหกรรมการผลิต(ไม่ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 (อ่าน 96) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาอุตสาหกรรมการผลิต(ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 (อ่าน 82) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาไฟฟ้า(ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 (อ่าน 75) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาไฟฟ้า(ไม่ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 (อ่าน 73) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาบัญชี(ไม่ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 (อ่าน 83) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาบัญชี(ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 (อ่าน 59) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาคอมพิวเตอร์(ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 (อ่าน 45) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาคอมพิวเตอร์(ไม่ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 (อ่าน 88) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาการจัดการ(ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 (อ่าน 54) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาการจัดการ(ไม่ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 (อ่าน 86) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาเทคนิคยานยนต์(ไม่ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 (อ่าน 32) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาเทคนิคยานยนต์(ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 (อ่าน 28) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวช. รุ่นที่ 25 - สาขาเทคนิคยานยนต์ ครั้งที่ 2 (อ่าน 35) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวช. รุ่นที่ 25 - สาขาไฟฟ้า ครั้งที่ 2 (อ่าน 40) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวช. รุ่นที่ 25 - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2 (อ่าน 55) 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขาการจัดการทั่วไป ครั้งที่ 3 (อ่าน 91) 12 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขาการบัญชี ครั้งที่ 3 (อ่าน 67) 12 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 3 (อ่าน 79) 12 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 3 (อ่าน 71) 12 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขาไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 3 (อ่าน 64) 12 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขาเทคนิคยานยนต์ ครั้งที่ 3 (อ่าน 57) 12 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวช. รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 3 (อ่าน 83) 12 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวช. รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 5 (อ่าน 81) 12 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวช. รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 6 (อ่าน 99) 12 ต.ค. 60
คู่มือการใช้งาน V-COP (อ่าน 169) 30 ก.ค. 60
รายวิชาเทียบโอน ปวช.รุ่น 22-25 ปวส.รุ่น 23-23 (อ่าน 528) 27 ก.ค. 60
แฟ้มสะสมผลงานนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (อ่าน 1170) 05 ก.ค. 60
ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 314) 02 ก.ค. 60
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาของสถานศึกษาอาชีวศ (อ่าน 198) 02 ก.ค. 60
คู่มือนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 218) 02 ก.ค. 60