วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
คำสั่ง รายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 71) 07 ม.ค. 65
คู่มือครูที่ปรึกษา (อ่าน 61) 28 ธ.ค. 64
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส) (อ่าน 325) 09 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 86) 09 ธ.ค. 64
ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน 0 และ มส.ระบบปกติ ระบบทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำภาคเรียน 1/2564 (อ่าน 132) 17 พ.ย. 64
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2564 (กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ปวส.รุ่น 28-29 (อ่าน 382) 10 พ.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ระบบเทียบโอนความรู้ฯ ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 218) 09 พ.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา (อ่าน 356) 28 ต.ค. 64
บัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 612) 08 ต.ค. 64
กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 327) 01 ต.ค. 64
กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 216) 01 ต.ค. 64
ตารางเรียน On Site ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่1/2564 (อ่าน 306) 30 ก.ย. 64
ระบบเทียบโอน-ขั้นตอนการรับเงินตามโครงการความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 169) 26 ส.ค. 64
ระบบปกติ-ขั้นตอนการรับเงินตามโครงการความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 168) 25 ส.ค. 64
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (อ่าน 146) 19 ก.ค. 64
คำสั่งเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2564(ปวส.28ครั้งที่ 3 , ปวส.29 ครั้งที่ 1) (อ่าน 393) 28 มิ.ย. 64
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 141) 23 มิ.ย. 64
ประกาศผลการเรียนสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 166) 31 พ.ค. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ระบบทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 101) 31 พ.ค. 64
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส) (อ่าน 1538) 14 พ.ค. 64
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2564 (กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ปวส.รุ่น 28-29 (อ่าน 1857) 07 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 181) 07 พ.ค. 64
ปฏิทินการศึกษา 2564 (อ่าน 172) 03 พ.ค. 64