ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่องผลการประเมินผลการเรียน (อ่าน 68) 15 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. เทคนิคยานยนต์ รุ่น25 (อ่าน 28) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง รุ่น25 (อ่าน 40) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น25 (อ่าน 64) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. การจัดการทั่วไป รุ่น25 (อ่าน 46) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. อุตสาหกรรมการผลิต รุ่น25 (อ่าน 36) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. การบัญชี รุ่น25 (อ่าน 45) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. การจัดการทั่วไป รุ่น24 (อ่าน 57) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น24 (อ่าน 46) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. เทคนิคยานยนต์ รุ่น24 (อ่าน 50) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง รุ่น24 (อ่าน 25) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. อุตสาหกรรมการผลิต รุ่น24 (อ่าน 25) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส.การบัญชี รุ่น24 (อ่าน 20) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.รุ่น25 (อ่าน 21) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.รุ่น24 (อ่าน 18) 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.รุ่น23 (อ่าน 21) 14 มิ.ย. 61
ตัวอย่างแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับนักศึกษาเทียบโอน) (อ่าน 126) 02 พ.ค. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช. (เทียบโอนฯ) รุ่น 22 (อ่าน 135) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส.2 (ทวิภาคี) (อ่าน 96) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส.1 (ทวิภาคี) (อ่าน 92) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.3 (ทวิภาคี) (อ่าน 45) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.2 (ทวิภาคี) (อ่าน 60) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.1 (ทวิภาคี) (อ่าน 111) 21 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 127) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 3 ตรงสาขา (อ่าน 95) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 123) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 3 ตรงสาขา (อ่าน 71) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานการบัญชี ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 82) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานการบัญชี ครั้งที่ 3 ตรงสาขา (อ่าน 53) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 44) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ ครั้งที่ 3 ตรงสาขา (อ่าน 30) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 109) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 3 ตรงสาขา (อ่าน 63) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานการจัดการ ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 67) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานการจัดการ ครั้งที่ 3 ตรงสาขา (อ่าน 29) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 4 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 65) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 4 ตรงสาขา (อ่าน 50) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 4 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 57) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 4 ตรงสาขา (อ่าน 39) 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 24 - สาขางานการบัญชี ครั้งที่ 4 ไม่ตรงสาขา (อ่าน 53) 11 เม.ย. 61