วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ระบบทวิศึกษา (อ่าน 707) 08 ต.ค. 61
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ ปวช-ปวส (อ่าน 92) 08 ต.ค. 61
บัตรลงทะเบียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่าน 61) 30 ก.ย. 61
บัตรลงทะเบียน สาขาวิชาไฟฟ้า (อ่าน 41) 30 ก.ย. 61
บัตรลงทะเบียน สาขาวิชายานยนต์ (อ่าน 35) 30 ก.ย. 61
ประกาศผลการเรียน ระบบเทียบโอนความรู้ฯ ระดับ ปวช.รุ่น 23 และ ปวส.รุ่น 24 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 497) 21 ก.ย. 61
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 151) 14 ก.ค. 61
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่องผลการประเมินผลการเรียน (อ่าน 375) 15 มิ.ย. 61
ตัวอย่างแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับนักศึกษาเทียบโอน) (อ่าน 270) 02 พ.ค. 61