วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ E To E ครั้งที่ 6 ระบบแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลฯ ด้วยคอ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ร่วมกับ สมาคมไทยไอโอที ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ E To E ครั้งที่ 6 รายวิชา แจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว โ่ดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอโอที ว่าที่ ร.ต.อาคม ไทยเจริญ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ได้ขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2563 ณ ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 คน
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2563,11:27   อ่าน 549 ครั้ง