วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศผลการเรียน ระบบเทียบโอนความรู้ฯ ภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศผลการเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

#กำหนดให้
1. นักศึกษา ที่มีผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป
2. นักศึกษา ที่มีผลการเรียนเป็น ม.ส. ดำเนินการยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน โดยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ Online ได้ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2564
ยื่นคำร้องได้ที่นี่ : https://forms.gle/zYDJ1dF3hU1CgKgx5
3. ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ อาคารอำนวยการชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 10-23 พฤศจิกายน 2564

*หลังจากนักศึกษายื่นคำร้องขอแก้ไขผลกาเรียนแล้ว ให้ติดต่อครูผู้สอนเพื่อทำการขอแก้ไขผลการเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564*

ครูผู้สอน ดำเนินการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยฯ จะดำเนินการประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

**นักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-200661 ต่อ ฝ่ายวิชาการ หรือสอบถามได้จากแชทนี้ได้เลยนะครับ**

ไฟล์ประกาศผลการเรียน https://drive.google.com/drive/folders/1q4biyifn3iLmyFHiD1t1hLdonxiOH0Cp?usp=sharing
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,16:42   อ่าน 218 ครั้ง