วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส)
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 
(ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส)
1 พฤศจิกายน 2564 - 4 มีนาคม 2565
**************

ตารางเรียน ปวช. (ระบบปกติ)
     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
ตารางเรียน ปวช. (ทวิศึกษา)

ตารางเรียน  ปวช. (ผู้ด้อยโอกาส)
 
ตารางเรียน ปวส. (ทวภาคี)
     สาขางานเทคนิคยานยนต์โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 325 ครั้ง