วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


กำหนดให้
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
>> กรณีมีผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) หรือ มส. ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565
>> กรณีมีผลกิจกรรม ไม่ผ่าน ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 และให้ทำการแก้ผลกิจกรรม ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 โดยงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นักเรียน นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
>> กรณีมีผลการเรียนเป็น  มส. ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565
>> กรณีมีผลกิจกรรม ไม่ผ่าน ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 และให้ทำการแก้ผลกิจกรรม ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 โดยงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

**นักศึกษา แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น**

วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน และผลการแก้ไขผลกิจกรรม ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 392 ครั้ง