ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 17 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 09 ส.ค. 61
แบบฟอร์มเขียนเรียงความเศรษฐกิจพอเพียง(สำหรับนักศึกษาเทียบโอนฯ) 22 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ-ภารโรง 20 ก.ค. 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 20 ก.ค. 61
คำสั่งการประเมินรายวิชาเทียบโอนฯ รุ่น ปวช.25 และปวส.รุ่นที่ 25,26 (ภาคเรียน 1/61) 20 ก.ค. 61
คำสั่งการประเมินรายวิชาเทียบโอนฯ รุ่น ปวช.23-24 และปวส.รุ่นที่ 24 (ภาคเรียน 1/61) 20 ก.ค. 61
แจ้งงดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 18 ก.ค. 61
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 17 ก.ค. 61
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 22 มิ.ย. 61
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่องผลการประเมินผลการเรียน 15 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. เทคนิคยานยนต์ รุ่น25 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง รุ่น25 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น25 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. การจัดการทั่วไป รุ่น25 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. อุตสาหกรรมการผลิต รุ่น25 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. การบัญชี รุ่น25 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. การจัดการทั่วไป รุ่น24 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น24 14 มิ.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส. เทคนิคยานยนต์ รุ่น24 14 มิ.ย. 61
ภาพกิจกรรม
การสอบประเมินความรู้รายวิชาสามัญ
เข้าค่ายลูกเสือ 2/2560
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ระยะสั้น E to E ปีการศึกษา2560
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
อบรมจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ และโรงไฟฟ้าวังน้อย
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ติดต่อทาง โรงเรียนทางไหนได้คับ (83/0) 11 ก.ค. 61
ระบบอินเตอร์เน็ต (281/2) 25 ม.ค. 61
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 20/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 212992
Page Views 584440
แบบสำรวจความคิดเห็น
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด