ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 18 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 18 พ.ค. 61
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. เพิ่มเติมค่ะ 18 พ.ค. 61
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 16 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติแรกเข้า นักศึกษาเทียบโอนฯ รุ่น 26 (เพิ่มเติม) 10 พ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครา ตำแหน่ง ครูช่างไฟฟ้ากำลัง 04 พ.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู 01 พ.ค. 61
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 14 เม.ย. 61
ประกาศแจ้งงดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุในอนุญาตกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ และ ยามรักษาความปลอดภัย 10 เม.ย. 61
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตัวอย่างแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับนักศึกษาเทียบโอน) 02 พ.ค. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช. (เทียบโอนฯ) รุ่น 22 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส.2 (ทวิภาคี) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส.1 (ทวิภาคี) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.3 (ทวิภาคี) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.2 (ทวิภาคี) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.1 (ทวิภาคี) 21 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 3 ตรงสาขา 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา 11 เม.ย. 61
ภาพกิจกรรม
การสอบประเมินความรู้รายวิชาสามัญ
เข้าค่ายลูกเสือ 2/2560
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ระยะสั้น E to E ปีการศึกษา2560
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
อบรมจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ และโรงไฟฟ้าวังน้อย
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ระบบอินเตอร์เน็ต (204/1) 25 ม.ค. 61
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 18/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 169988
Page Views 479669
แบบสำรวจความคิดเห็น
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด