วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งงดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่ด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 04 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 01 ต.ค. 61
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษเป็นการชั่วคราว 28 ก.ย. 61
ผลสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (สอบแก้ไขผลการประเมิน) ประจำปีการศึกษา 2 19 ก.ย. 61
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 17 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่ว ตำแหน่ง ครู สอนสาขาวิชาการบัญชี 17 ก.ย. 61
ผลสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. รุ่น23 แล 13 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู 13 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาการบัญชี 06 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 03 ก.ย. 61
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ระบบทวิศึกษา 08 ต.ค. 61
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ ปวช-ปวส 08 ต.ค. 61
บัตรลงทะเบียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 ก.ย. 61
บัตรลงทะเบียน สาขาวิชาไฟฟ้า 30 ก.ย. 61
บัตรลงทะเบียน สาขาวิชายานยนต์ 30 ก.ย. 61
ประกาศผลการเรียน ระบบเทียบโอนความรู้ฯ ระดับ ปวช.รุ่น 23 และ ปวส.รุ่น 24 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 21 ก.ย. 61
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 14 ก.ค. 61
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่องผลการประเมินผลการเรียน 15 มิ.ย. 61
ตัวอย่างแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับนักศึกษาเทียบโอน) 02 พ.ค. 61
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ติดต่อทาง โรงเรียนทางไหนได้คับ (159/0) 11 ก.ค. 61
ระบบอินเตอร์เน็ต (321/2) 25 ม.ค. 61
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 11/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 242555
Page Views 654733
แบบสำรวจความคิดเห็น
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด